The Malta Horticulture Society

Click here to edit subtitle

Society Events.

ALSTROEMERIA, 


FJURA LI QED ISSIR POPOLARI 


GHALL-ARRANGAMENTI TAL-FJURI.


Kitba ta’ Joseph Borg


Dawn l-ahhar snin l-Alstroemeria , jew kif inhi maghrufa bl-Ingliz Peruvian Lily, bdiet titkabbar sew fis-serer ta’ mixtliet lokali ghall-produzjoni ta’ fjuri ghall-vazun jew cut flowers.

Din il-pjanta perenni- jigifieri li tghix ghall ftit tas-snin bhal per ezempju is-sardinell - gibdet l-attenzjoni tan-nies professjonisti, li jnisslu varjetajiet ta’ pjanti – plant breeders-ghall-skopijiet kummercjali fis-snin 50, specjalment fl-Olanda u fl-Ingilterra. Tnisslu madwar 150 varjeta’ li jaghtuna firxa kbira ta’ lwien. Dawn l-ewwel bdew bil –varjeta’ Alstroemeria ligtu li minnha nisslu hybrids l-aktar bil-fjuri roza, imbaghad dahlet fil-programm tat-tnissil l- Alstroemeria aurantica [illum A. aurea] bil-lwien orangjo u isfar, biex minnhom it-tnejn hargu varjetajiet ta’ lwien differenti u mzewqa sew li nsibu fis-suq bhal-issa.

Hemm varjetajiet li joghlew sew sa 90cm, ohrajn ftit anqas sa 60cm u ohrajn aktar qosra li ma joghlewx aktar minn 30cm. Kull pjanta trid l-ispazju taghha , madwar 60 cm boghod minn xulxin jekk jithawwlu fl-art.

L-Alstoemeria lokalment titkabbar fis-serer halli taghti fjuri fix-xitwa wir-rebbiegha. Tista’ tithawwel ukoll lokalment fil-gnien fil-miftuh jew fil-qsari, fil-bidu tar-rebbiegha biex taghti l-fjuri fis-sajf wil-harifa. Xitel tal-Alstoemeria fil-gnien fil-berah, jibqghu jghixu sa hames snin, izda mbaghad jibdew jimmajnaw fil-produzzjon tal-fjuri u anke fil-kobor tal-istess fjuri. Hrekkmkif tidholmix-xitwa wil-pjanta tibda tinza, wiehed ghandu jaqta z-zkuk kollha sa ftit centimetri ‘l fuq mill hamrija. Ta’ dik l-eta’ il-pjanta tkun iffurmat fil-hamrija cappa sew u ghalhekk ikun wasal iz-zmien biex wiehed jifred ic-cappa bhal ma wiehed jifred ic-cappa tal-qaqocc. Dan isir f’tarf ix-xitwa jew fil-bidu tar-rebbiegha qabel ic-cappa tibda tarmi, billi wiehed jaqla’ ic-cappa mill hamrija u b’serrieq jew b’sikkina addatta jaqsam ic-cappa fi tnejn jew fi tlieta skond kemm tkun kbira, imbaghad ihawwel dawn il-bicciet tac-cappa mill-gdid fil-hamrija jew fil-qsari. Importanti li l-hamrija li tintuza ma tkunx taflija. Dawk imkabbrin fil-qsari jistghu jitqallbu f’qasrija akbar, fil-bidu tar-rebbiegha wkoll hekk kif il-pjanta tidher li hxienet sew.

Dawn il-pjanti iridu risqija regolari ghax huma kabbarin u anke ghaliex iridu x-xemx. Meta johorgu l-fjuri u wiehed irid juzahom ghall-vazun, ghandu iqis li jaqta’ l-fjura biz-zokk kollu taghha. Jigifieri li jinzel maz-zokk tal-fjura sakemm jasal f’dik il-parti li z-zokk tal-fjura ikun hiereg miz-zokk ewlieni tal-pjanta. Dan sabiex il-pjanta ma tinkeddx bil-bicciet hodor tal-fjuri maqtugha li jithallew fil-pjanta. Dawn insejhulhom dwiefer.

Meta l-fjuri jinqatghu, wiehed irid joqghod attent li ma jhallix dak il-likwidu donnu halib li johrog meta tinqata’ l-fjura, li jmiss mal-ghajnejn jew li jidhol taht id-difer ghax jirrita. Il-fjura ta’ din il-pjanta ghandha hajja twila mhux hazin sew fil-vazun u aktar u aktar fil-pjanta


IL-BDIL FI L-KLIMA


Il-fatt li l-klima fid-dinja qed tinbidel huwa fatt maghruf minn kulhadd ghax ftit jew wisq kull pajjiz qed igarrab xita u nixfa mhux f’waqthom. Hija responsabbilta’ ta’ kull wiehed u wahda minna li nieqfu ftit u nahsbu fuq din il-problema. Is-soluzzjonijiet biex innaqqsu din il-bidla qeghdin hemm, basta kull pajjiz-zghir u kbir, jiehu l-passi mehtiega. Din hija r-responsabbilta’ tal-awtoritajiet kif ukoll ta’ kull cittadin.

Wahda mis-soluzzjonijiet hija t-tahwil ta’ aktar pjanti, sigar u tal- harsien tal-kampanja u tal-wesghat tax- xaghri ghonija bil-flora partikolari tal-lokal. F’dan id-dawl is-socjeta’ tal-ortikoltura torganizza din il-wirja tradizzjonali, fejn il-pjanti huma l-protagonisti. Is-sbuhija tal-fjuri nafuha mill-pjanti. Il-pjanti huma komponent essenzjali tal-ikel taghna u tal-annimali , sew domestici jew le. B’hekk fil-wirja naghtu spazju wkoll ghal-haxix tal-ikel u ghall-frott. Il-pjanti ghandhom funzjonijiet ohrajn fosthom li jzejnu, li jnaddfu l-arja, li joffru kenn ghall-bosta hlejjaq, lim jorbtu l-hamrija u li jpaxxu l-ghajn. Dan il-messagg nippruvaw inwassluh ukoll lit-tfal tal-iskola permess tad-diversi klassijiet ta’ kompetizzjonijiet rriservati ghall-iskejjel. Il-mira taghna hija li aktar ma jkun hemm tfal li jiehdu sehem fil-wirja aktar dan il-messagg jinxtered.

Meta thares lura fiz-zmien, nghidu ahna xi 30 jew 40 sena ilu, fid-djar fl-irhula kont tara ghadd sabih ta’ qsari. Ibda minn dawk il-qsari bil-pjanti tal –hwawar fil-bitha qrib il-kcina u spicca fuq is-setah jew terrazzin fejn wiehed kien jara varjeta’ ta’ recipjenti- minn qsari, ghall-landi u sahansitra xi banju taz-zingu- kollha imhawwlin b’varjetajiet ta’ pjanti bhas-sardinell, kaktus u basal tal-fjuri. Il-bitha li tidher mill-intrata spiss kienet tkun imzejjna bil-qsari tal-palm, tal-ortensji, tal-belladonna, buqari u hafna ohrajn. Fejn kien ikun possibbli, fil-bitha kienet tihawwel xi sigra tal-frott bhal-lumija, laringa jew naspla. Fl-intrata fuq xi gastra jew tnejn kont tara l-ilsien in-nisa jew l-aspidistra. Insomma missierijietna bil-limitazzjonjiet li kellhom xorta kien jaghrfu il-gid li l-pjanti joffru.

Sfortunatament bosta minn dawn id-djar b’karattru hekk rurali inbidlu f’appartamenti fejn il-bitha saret shaft wil-bejt naqaslu l-ispazju minhabba d-dish antenna, it-tankijiet tal-ilma u sahansitra ghall-xi penthouse. L-appartamenti jew il-kerrejiet, kif konna nsejhulhom, konna insibuhom l-aktar fl-ibliet, izda issa insibuhom f’kull rahal. Dan kollu juri l-htiega li kulhadd ghandu jmidd idejh. Min ghandu imqar gallarija jew tieqa jista’ jkabbar ftit pjanti li jifilhu ghall-elementi. L-istess min jinzerta li ghandu l-bejt. Anke fil-kmamar ghandna nsibu l-wisa’ biex inzejnuhom bil-pjanti ta’ gewwa, li wara kollox huma ta’ beneficcju ghal sahhet il-bniedem.

Il-wirja, ghalhekk, toffri okkazzjoni li wiehed jitghallem u jithajjar jibda jkabbar f’daru l-pjanti li minnhom ser igawdu l-membri kollha tal-familja.


Joseph Borg


KEJL TA’KEMM JIFILHU L-PJANTI GHALL-KESHA WIS-SHANA


Joseph Borg


Jekk wiehed jigi f’idejh xi katalgu ta’ xi mixtla Ingliza li tbiegh il-pjanti wis-sigar,zgur li ser jiltaqa’ ma taghrif fuqhom specjalment kemm jifilhu ghall-kesha jew is-shana. Generalment tintuza skala ta’kejl li The Royal Horticultral society tal-Ingilterra, sawwret.

Din l-iskala hija semplici u prattika tassew. Jien deherli li jkun t’interess li nippublikaw din l-iskala, l-aktar minhabba l-fatt li jurik kif fir-Renju Unit hemm varjazzjoni sew fit-temperaturi. Ghalhekk, jekk wiehed jithajjar jixtri xi pjanti minn hemm, ikun jaf sew jekk jkunux addatati ghall-ambjent taghna. Il-lum il-gurnata is-sitema li wiehed juza l-internet biex jixtri minn pajjizi ohrajn, dahlet sew, inkluz ukoll fis-settur tal-pjanti. Dan il-fatt innutajtu, specjalment f’dawk li jkabbru sigar u arbuxxelli dekorattivi ghall-Bonsai u ghat-tizjin ta’ gonna privati u t’appartamenti..

L-iskala hija mqassma f’disa’ skali ta’ temperaturi, li whud minnhom ma narawhomx f’pajjizna, izda tajjeb li wiehed ikun jaf bihom. Kull skala hija identifikata b’ittra / jew tnejn u b’numru kif jidher hawn taht . Dawn jaghtu hjiel il-pjanta x’temperaturi tiflah.

Marka Temperaturi

H1a jifilhu ghal temperaturi oghla aktar minn 15 grad Centigradi

H1b minn 10 sa 15 *C

H1c minn 5 sa 10 * C

H2 minn 1 sa 5 * C

H3 minn -5 sa 1* C

H4 minn -10 sa -5*C

H5 minn -15 sa -10*C

H6 minn -20 sa -15*C


Ref. The Garden- November 2014


A MALTA NATIONAL RECORD ? 


BY Gabriel Ebejer, PRO.


This year we are making an attempt to acquire a Malta Record for a large floral arrangement composed entirely of HUNDREDS OF ROSES. This unique arrangement will be exhibited at this year’s annual Spring show at San Anton Gardens to be held on the 2nd and 3rd May 2015.

Since I am penning this article weeks before the actual event, we are making all efforts to bring this project to a happy ending.

Bringing my idea of such a venture to fruition, is like building a difficult jig saw puzzle. This is because the amount of contacts we had to make with foreign rose growers, freight handlers and to organize the logistics to have a large amount of live roses arriving safely and on time for the show, resembles the assembling of a jig saw puzzle.

The fact that fourteen Kenyan Rose Nurseries, Farms and Growers have kindly accepted to take part in this venture by donating hundreds of roses and ensuring that all donations arrive on schedule at the Nairobi airport, is a feat in itself and so warrants our grateful thanks to these donors.

For such an ambitious project to come to fruition, one must be heavily supported by sponsors. We are pleased to put on record the financial help our society received from the Hon. Minister Leo Brincat, from the Hon Minister Dr. Owen Bonnici, from the Hon . Parl. Sec. Dr. Justine Caruana and from the Malta Tourism Authority.

In addition, the Hon Minister Leo Brincat again approved this year the use of PARKS staff to mount the show stands, while the Hon. Minister Joe Mizzi, again made available to the society San Anton Gardens to hold its annual show.

The help of the local commercial sector is evident from the advertising space local firms take in our magazine and in other promotional material.

This attempt at a National Record is not just the brining over of hundreds of roses, but in these roses being mounted in an artistic arrangement. This will be done by Mrs. Elizabeth Dawn Weaver, an accomplished floral artist from UK, who volunteered to come to Malta and take up this challenge together with her husband and who will be assisted by committee members Mrs. Annie Scicluna and Ms. Mary Jane Attard. Committee member Mr. Charles Sammut is providing plynths for the arrangement, while Mr. George Lautier, Manager at the Ghammieri Experimental Station, is providing transport facilities of the roses from the airport to San Anton. Incidentally, Mrs. Weaver won gold in last year’s Chelsea Show. Mrs .Weaver’s stay in Malta, is partially made possible by the generous offer of accommodation by the management of the Seashells Resort at the Suncrest Hotel, Qawra.

Finally I must register my thanks to the continued support in this venture of the rest of the committee members which was essential to enable our society to make this attempt for a National Record. We are all looking forward towards having our society’s name listed in the Malta List of Records.


DIRETTORAT


GĦAL SERVIZZI EDUKATTIVI


DIPARTIMENT SERVIZZI


GĦALL-ISTUDENT


PROJECTS AND INITIATIVES SECTION


Tel: 27451011 Fax: 27451012


LETTER CIRCULAR


Ref: SSD 04/16                   Date: 4 th February 2016


To: All Heads of Schools (State and Non-State) & Sections


From: Anna Maria Gilson, Service Manager Projects and Initiatives


Subject: Spring Show CompetitionsHeads of School are informed that the Malta Horticultural Society is once again organising a number

of horticultural competitions during the Great Spring Show which is to be held at San Anton Gardens

on Saturday 14 and Sunday 15 May 2016.


Students can participate individually or as a group. The school with the highest number of winners will

also be awarded a trophy. It would be greatly appreciated if schools would send, in advance, via email to

[email protected] a list of entries including the particulars of the competitors as indicated in the

attachment as this would facilitate matters for the organisers.


Kindly read the attachment which provides additional information and instructions. Further information

or clarification may be obtained by contacting the organisers on 99840922.


Thank you for your collaboration.


George Said Zammit


Director Student ServicesTO HEAD OF SCHOOLS,


ANNUAL SPRING SHOW AND 


COMPETITIONS AT SAN ANTON GARDENS-


Saturday 14th and Sunday 15th May 2016


The Malta Horticulture Society, with the kind permission of the Minister for Education, would like to invite all Primary and special school students, on their own, or entire classes or schools, to participate in the followingCompetitions.


Class 84 Best Bottle Garden/ Terrarium


Class 85 Best Poster promoting the preservation of local flora


Class 86 Vase of Flowers


Class 87 Basket of fresh Flowers


Class 88 Ornament made of flowers and plant material


Class 89a Basketry, Raffia weaving, Collages made with plant material


Class 89b Macrame’


Class 90 Best Flowering plant in pot


Class 91 Best foliage plant in pot


Class 92 Best Cactus or Succulent in pot


Class 93 The best model of a garden


Class 94 Window boxes (containing live plants)


Class 94a Model of a local farm


Class 94b Container of fresh mixed fruit ( quantity 6)


Class 94c Container of fresh mixed vegetables (quantity 6)


Class 94d Plants growing in a hanging basket


Class 94e Preserved fruit or vegetables (in jars)


CONDITIONS:-


The Exhibits can be simultaneously brought and registered at San Anton Gardens on FRIDAY 13TH MAY during office hours [8.30am till 4.30pm all day], or on SATURDAY 14TH MORNING ONLY between 6.30am and 9.30am. A Trolley will be available for use by exhibitors. Each exhibit will be given a numbered tag and the particulars of the student/ class/ school are taken. Alternatively, Schools can send their list of entries beforehand, by email to:[email protected] but not later than Wednesday 11th May. The numbered tags will be picked up from San Anton when the exhibits are brought over for the show. The details needed for each exhibit are:


 Name of student/class and school name


 The show class number and title, each student or group wishing to compete in.This year the Hon. E. Bartotlo, Minister for Education will be distributing the prizes to winners of the Schools section , as well as certificates of participation to both schools and students, on Sunday 15th May at 11.30 am. At San Anton Gardens. Students / schools who win a prize and cannot attend on Sunday, can collect it the following Monday between 8.00am and 10.00am from San Anton Gardens.


The prize giving ceremony for winners of all the other competitions, will be presided by the President of the Republic and will be held on Sunday 15TH May at 7.00pm at San Anton. All exhibits can be withdrawn on Sunday after the closing of the show at 9.00pm or on Monday 16th between 7.30am till 10.00am.


The school in which there is the highest number of students winning a prize will be awarded an additional trophy over and above the prizes indicated in the programme.


For classes 93 – 94a, whole classes or groups of students can also collectively participate even in one exhibit to encourage teamwork, though individual students can also participate. There is no limit of entries per school or student in any competition class.


The support of all the teaching staff is essential for the success of these competitions, which after all encourage our students as from a tender age, to contribute in a practical way towards the promotion of mother nature and of our natural environment. The society acknowledges the co-operation of the teaching staff.


We encourage schools to visit our website for further information. An e-poster will be e-mailed to you for circulation as soon as it is composed.


Anyone requiring further information can contact the undersigned on mob.99840922,


Mrs. Josephine Debono

Hon. Treasurer


3 rd February 2016


Il-Messagg tal-President tas-Socjeta’


Matul is-snin, kemm ilha ssir din il-wirja, dejjem zviluppaw sitwazzjonijiet li s-socjeta’ kellha tiehu azzjoni fil-pront biex il-wirja mhux biss tibqa’ zzomm livell gholi kif hu mistenni, izda wkoll biex taddatta ruhha ghac-cirkostanzi tal-jum.


Dan l-ahhar rajna li t-taqsima mhollija ghall-iskejjel u ghall-istudenti, specjalment ta’ skejjel Primarji, sew skejjel tal-Gvern kif ukoll dawk tal-Knisja u Privati, bdiet tirregistra tnaqqis fl-esebiti. Veru li s-sena l-ohra il-wirja giet qrib btala publika u li ghalhekk l-esebiti kellhom jingiebu is-sibt fil-ghodu meta dak in-nhar l-iskejjel ikunu maghluqin. Ahna nafu li meta skola torganizza t-trasport t’esebiti ghal nhar il-gimgha , lejlet il-wirja , bosta jkunu l-istudenti li jiehdu sehem. 


Minn naha l-ohra studenti li, jigu mhegga mill-genituri biex jiehdu sehem u jidhlu ghar-rashom, dawn ikollhom l-opportunita’ li barra li jgibu l-esebiti il-gimgha,jistghu igibhuhom ukoll is-sibt fil-ghodu stess tal-wirja, qabel id-9.00 ta’ fil-ghodu.


Barra din il-problema, hemm sitwazzjoni ohra li rridu niehdu konsiderazzjoni taghha. Din hija l-attivitajiet l-ohrajn li kull skola torganizza matul is-sena skolastika. Ghal din ir-raguni, is-socjeta’ bil-koperazzjoni shiha tal-Ministru tal-Edukazzjoni, din is-sena harget c-cirkulari ta’ stedina ghall-esebiti ghall wirja, ferm kmieni qabel is-soltu. Dan biex l-ghalliema ikunu jistghu ifasslu sew il-programm tal-attivitajiet extra- kurrikulari tal-klassi u jinkludu wkoll l-opportunita’ li l-istudenti jippreparaw l-esebiti d-dar waqt il-vaganzi tal- Karnival u tal-Ghid il-Kbir.


Ahna konxji mill-fatt li l-hegga u l-interess li l-ghalliem juri lejn din l-opportunita’ li meta l-istudenti tieghu jiehdu sehem fil-wirja, ikunu qed ikattru l-gharfien tal-ambjent naturali taghna, huwa fattur essenzjali li jhajjar lill-iskola tiehu sehem fil-wirja. Dan rajnieh b’mod car meta ghalliema bhal dawn jimxu minn skola ghall-ohra li jirrifletti kif l-iskola li jkun fiha tiehu sehem fil-wirja.


Fl-ahhar nett ma nistghux inhallu barra l-genituri, li wara kollox kulhadd jaf li aktar ma huma jinteressaw ruhhom fix-xoghol li jkollhom jaghmlu uliedhom d-dar waqt il-vaganzi, aktar ihajru t-tfal li jaghmlu uzu sew mill-hin liberu taghhom waqt li jghinuhom fl-izvilupp tal-hiliet taghhom.

IR-RABA’ WIRJA TAL-FJURI Li TTELLGHET FL-1869


Joseph Borg, President tas-Socjeta’ Maltija tal-Ortikoltura.


Meta nafu li s-socjeta’ Maltija tal-Ortikoltura twaqqfet fl-1903, titqanqal il-kurzita dwar min kien qieghed jorganizza wirjiet tal-fjuri f’pajjizna qabel dik is-sena. Kienet is-Societa Economica –Agraria del Gruppo di Malta, li llum nafuha bhala s-Socjeta’ Agrarja li bdiet torganizza wirja tal-fjuri apparti l-ohra fil-Buskett, ta’ prodtti agrikoli u tal-bhejjem.Il-wirja ttellghet fil-Barrakka ta’ Fuq.


Jekk wiehed jara llista tal-membri tas-Socjeta’ Agrarja, apparti li l-Gvernatur kien ikun dejjem jaccetta li jkun Patrun tas-soscjeta’ flimkien mal- Arcisqof ta’Malta , fil-lista tal-membri insibu li minn 91 membru tas-socjeta’, 23 kienu mir-Renju Unit [[i]. Dan zgur kellu effett biex tibda tinghata importanza lis-settur tal-florikoltura. Dan ghaliex l-Ingilterra kienet diga’ maghrufa sew ghat- tradizzjoni twila ta’ interess kbir fil-pjanti u fjuri, mhux biss ghall-ghanijiet ekonomici, bhal prodotti tal-ikel, imma wkoll ghas-sbuhija kif wkoll ghall-interess botaniku.

Harsa hafifa lejn il-lista kbira ta’ botanici Brittanici [plant hunters, plant collectors]li terrqu fil-kontinenti kollha ifittxu pjanti godda li kienu ghadhom mhux maghrufin mill-bqija tad-dinja fi zmienhom, hija bizzejjed biex tinduna b’dan l-interess tal-Brittanici fl-ortikoltura wil-botanika. Zgur dan kellu effett f’pajjizna wkoll. Infatti ir-Regolamenti tas-socjeta fl-1866 barra l-wirja tal-Imnarja, isemmu li s-socjeta’ Agrarja tista’ tibda torganizza wirjiet ohrajn ta’ fjuri fir-rebbiegha u tal-frott u kunservi fil-harifa barra dik tal-Buskett f’Gunju[ii].


F’din il-wirja insibu li l-imhallfin kienu ta’ l-affari taghhom, prattici. u ma jharsu lejn wicc hadd. Per ezempju ghalkemm l-Arcisqof Pace Forno dahhal ghall-wirja zewg pjanti tal-kaktus sbieh, inghata premju fuq wahda biss minnhom ghax l-ohra kien diga’ dahhalha f’wirja ta’ qabel. Esebitur iehor, certu Bisazza dahhal bukkett fjuri sabih fil-ghodu ta’ l-ewwel jum tal-wirja. Billi il-bukkett tant sabih kien jimmerita premju, dan ma nghatax minhabba ksur tar-regolament tal-kitba, izda nghata medalja al-bronz. Lady Hamilton Chichester fl-ahhar sieghat tal-wirja gabet fjuri li kienu ghadhom ma dehrux f’Malta. Dawn kienu l-Amaryllis, li ghalkemm kienu sbieh hafna ma nghatawx premju izda l-kumitat ha nota biex ghall-wirja ohra jistiednuha personalment, kif ukoll lil dawk li dahhlu esebiti tard. Il-Kav.Antonio Schembri, membru tal-kumitat, dahhal ghal wirja is-sigra Eucalyptus globulus li gab mill-Awstralja. Din kienet l-ewwel darba li din is-sigra dehret f’pajjizna[iii].


  • Ir-rapport tal-wirja [ iii], juri li l-esebiti rebbieha kienu dawn-
  • Kollezzjonijiet ta’ qsari ta’ gewwa. Bukketti tal-fjuri
  • Kollezzjonijiet ta’ qsari bil-fjuri. Mazez tal-fjuri ghall-vazun.
  • Kollezzjonijiet tal-pjanti tal-Kaktus Sardinell.
  • Kollezzjonijiet tal-Ward Pjanti godda ghal Malta.


Il-wirja infethet mill-Gvernatur Sir Patrick Grant, martu u bintu fil-prezenza ta ufficjali gholjin, nobbilta’ u benestanti. Ghal-wirja gie rrappurtat li attendew mal-elfejn persuna. Dan kien maghruf bhala success ghall-wirja. Ghal-ewwel darba il-premjijiet inghataw fl-ahhar jum ghax qabel kienu jinghataw fl-ewwel jum talwirja. Dan l-arrangament gdid ntghogob mill-kumitat tas-socjeta ghax il-prezenza tal-Gvernatur u ta’ dawk l-ufficjali u nies importanti, gibdet aktar nies ghall-wirja. Ta’ min jinnota li fir-rapport, jissemma lil-kumitat kien kuntent bl-ista tal-gnien tal-Barraka ta’ Fuq dik is-sena. 


Il-gnien kienu jiehdu hsiebu il-Gizwita Dun Libassi, is-sur E.J.Gingell wil- Kav. Kohen, li gew ikkumplimentati ghax-xoghol taghhom biex zammu l-gnien hekk fi stat tajjeb .Gie innutat ukoll li dan l-istat tajjeb tal-gnien kien ukoll dovut ghal fatt li l-Gvernatur, dik is-sena tahom il-permess biex jibdew juzaw l-ilma tal-akwedott publiku ghat-tisqija tal-gnien, li sa dak in-nhar ma kienx permess [iv] peress li l-ilma tal-akwedott kien iservi ghax-xorb. Ta’ min ikun jaf ukoll li dak iz-zmien kien ghadu ma twelidx id-dipartiment tal-biedja u ghalhekk bosta mkejjen bil-hamrija u gonna tal-gvern kienu jinkrew lill-privat.


Referenzi.- Arkivji Socjeta’ Agrarja [ASA]

i Elenco dei membri della Societa’ Economica Agraria del-Gruppo di Malta-1869

ii Regolamenti Generali -1867

iii Appendice no. 2 . Esposizione di fioricoltura. Aggiudicazione di premi

iv Rapporto sulla quarta esposizione di Fioricoltura tenuta nella Barracca il di 8, 9 e 10 Maggio1869


Tree Planting project in Comino.


By Dr. Joseph Borg- President, The Malta Horticulture society


During 1976, the Italian Government , on the request of the Maltese Authorities requesting help in greening Malta, commissioned a Research Centre of the University of Catania [CSR], to draw up a comprehensive report on the state of Agriculture and related afforestation projects in the Maltese Islands. The experts, including the author, submitted their report to Government the following year.

.

One of the proposals made in the report regarding the possibility of increasing public areas under tree cover, was by means of a relatively [ for Malta] new way of reclaiming land for afforestation purposes. This consisted of the ripping, by heavy machinery, of areas carrying shallow soils, and the incorporation therein of farm yard manure in order to speed up the soil forming process.


In 1978 the local pig industry was drastically hit by the African Swine Fever which resulted in the total eradication [ through the decease or by slaughter] of all the swine in both Malta and Gozo. Malta was given a Lm2.5 million grant by the E.E.C [ the European Economic Community, now the E.U] to restructure from scratch the pig industry, which restructuring was estimated to cost Lm 5 million. The plan included the building of a pig breeding station in Comino, where no pigs were raised since the early sixties. The first breeding stock entered the newly built farm in December 1979. From this breeding station, the Maltese and Gozitan livestock breeders were given their quota of piglets for fattening and for breeding. By December 1980 a head count of pigs in the Comino Station resulted in a figure of 3000 heads. This meant a sizable amount of pig slurry was available to be utilized rather then be transported to mainland Malta, at a very prohibitive cost or be discharged into the sea until a slurry treatment plant was built. It was this factor which made the author, then a high official of the Department of Agriculture, choose Comino for the recommended new type of land reclamation as recommended by the CSR study. It is opportune to mention that the station was closed down by 2009, when the pig breeding operation, was transferred to main land Malta


The Australian Government accepted to help in this pilot project, by donating a bulldozer [ with ripper], a tracked mechanical shovel, lorries and a road roller. This machinery was used for the building of access tracks to the pilot area, to the Station, to the landing quay as well as for land reclamation. All heavy machinery arrived in late 1980 and by the following summer was already operational in Comino and the project under way as directed by the author, who, amongst other duties, was enstrusted with this project Four sites on Comino carrying terraced fields but with a shallow soil profile, were identified. One was near the Forn [Bakery building, rehabilitated to cater as a working yard and emergency accommodation for the project staff whenever rough seas disrupted the boat transfer of workers to Malta ], another just below the road leading to the Wied Ernu landing quay, and another one close to the farm residence of the three Comino inhabitants. These sites were earmarked for afforestation purposes, while another area north to the Pig Farm, was detailed for vine and olive tree planting.


The system used here was to identify those fields carrying a low soil depth. The top soil was bulldozed aside to lay bare the bed rock. The bulldozer, armed with one ripper, ploughed furrows in the bed rock at a spacing of 2 metres and crisscrossed again at 2 metres. In this way the hardy, weathered crust of the rock was opened, and mostly pulverized by the heavy machinery. Moreover layers of softer rocks, as well as pockets of layers of soil, were unearthed considering that our rock formation is of the sedimentary type. Truck loads of slurry from the nearby pig station were deposited on the ploughed areas and, together with the soil previously found on site,were distributed on the ripped areas. Planting of forestry seedlings was carried out the following winters along the easily discernible furrows. The species used for the three afforestation sites were the Aleppo pine [Pinus halepensis], the Tamarisk [Tamarix africana, T. gallica, T. articulata],the evergreen, fast grower wattle tree [Acacia saligna] , pomegranates [Punica granatum] , Olives [Olea europea], carobs[ Ceratonia siliqua] and figs [Ficus carica]. The wattle tree was used as a nursery tree to provide protection to other tree species from the saline winds, as well as to cope with the bark damages caused by the avaricious appetite of the wild rabbits.


A drip irrigation system for the plantations was installed, drawing water from the pig slurry treatment plant. This system was essential not only to use the available irrigation water sparingly but also to minimize the effects, on the soil, of the water’s high level of salinity. The conductivity level of the potable water supply to the pig farm, which eventually found its way into the sewage treatment plant, was already on the high side, so much so that even the calcium content of the pig feed- pellets had to be adjusted. Another problem we had to face was the control of the rodent population attracted to the island by the pig farm. Although rodent control measures were regularly undertaken, they initially caused us problems in summer, in their search for drinking water by gnawing the drip irrigation lines. Eventually we lowered these damages by placing small containers, at random, under a few drip nozzles, thus leaving drinking water readily available .These actions were successful because the Pines the Tamarisk and the Wattle seedlings, survived and to-day they stand more than 4 metres tall.


In late 1984 the planting project was abandoned following the transfer to other duties of key personnel of the Department of Agriculture engaged on the project, which resulted in the high failure of the fruit seedlings which could not survive without irrigation and routine maintenance. Fortunately the hardy species of Pines, Tamarisk and the wattle tree, not only survived but to-day are providing oasis of green tree cover so noticeable in the dry summer months of windswept Comino.


References.

  • Afforestation Project- Report by Centro Studi Ricerche, Universita’ di Catania- 1977- Various authors
  • The Public Gardens and Groves of the Maltese Islands- Joseph Borg, 2005
  • Annual Reports of the Department of Agriculture -1976 to 1984


PLANTS FOR BEES [HONEY AND WILD sp.]


By Dr. Joseph Borg, President, The Malta Horticulture Society


When a bee visits a flower, and collects pollen, it packs it on her hind legs. These pollen pellets are fed in the hive to young developing larvae. Pollen abundance makes the colony stronger. These pollen pellets are also collected by beekeepers, using a pollen trap. Beekeepers collect them and cold store them for feeding them to bees during a shortage of pollen presence. Pollen pellets are also used commercially as a health food due to their high protein properties.


The normal sugar found in the sap of plants is sucrose. Sucrose is a molecule made up by the chemical combination of two simple sugars- glucose [dextrose] and fructose [levulose]. These sugars are secreted by the nectaries in the flower in the form of nectar- a sugar and water solution. Nectaries are not just holes in the plant which allow sap to escape, but they are efficient organs which select from the sap those substances which are to be secreted as nectar. Therefore nectar can vary in containing either pure sucrose, or a mixture of sucrose, glucose and fructose. All this depends on the plant species.


The following are trees, shrubs and crops grown in Malta, and which are a source of pollen and/ or nectar. One must also stress the fact that plant cultivars, hybrids and sub species exist or are bred, in which case they may not be a source of either pollen or nectar to bees. Wind is also factored in the pollination exercise. The months of flowering is also indicated although this is a rough guide due to weather change, orientation of the site the trees/ plants are growing in, early or late cultivars coming in the market and soil conditions. One must also consider the importance of the wild flora as a source of both nectar and pollen[ such as- Pink Asphodel Berwieq zghir 2-5: Berwieq-small Asphodel 12-5: Xewk abjad-Med. Thistle 3-6: Gargir abjad-white mustard- 11-6:.Gargir isfar, Perennial wall rocket 1-12] and many others.


FRUIT TREES NECTAR POLLEN FLOWERS IN


Most soft fruit trees , apples, peaches, almonds, plums, pears flower according to cultivar 2-5


ALMONDS F N P 1-2CHERRYPLUMS DITTO


APRICOT DITTO


APPLE var, having single[not double flowers] provide N P 2-5


PEAR VARIETIES DITTO


ALL CITRUS SP. [depending on cultivar] N P 3-5


ERIOBOTYRA JAPONICA [loquat] N P 10-12


CAROBS N P 10-11


VINES cvs P 4-5


JUJUBE -zinzel P 5-6


MULBERRY SP P 3-4


OLIVES cv. P 3-5


PAPAJA N P 10-4


PERSIMMON- kaki N P 4-5


DECORATIVE TREES for gardens, parks, public areas


EUCALYPT SP. VARIOUS TIMES OF THE YEAR.* N P


ROBINIA PSEUDOACIA * N P 3-5


AILANTHUS * P 5-7


CASTOR-RICINUS COMUNIS* P 3-10


PINUS SP P 3-5


QUERCUS SP –OAKS P 4-5


ULMUS SP –ELMS SP P 3-4


SALIX SP. N P 3-5


CERCIS SILIQUASTRUM [Judas tree] P 3-5


GREVILLEA N P 4-5


SHRUBS


ROSMARINUS OFFICINALIS N P 1-12


CRATAEGUS N P 3-5


ECHIUM sp. [BLUE FLOWER and blue pollen] P 3-4


THYME N P 5-8


DAISY [PERENNIAL] P 9-3


MYRTUS [Myrtle- rihan] N P 6-7


ROSA [single spp, depending on cultivar] N P 4-10


LAURUS NOBILIS [Bay leaf, laurel] N P 2-4


ERICA N P 12-5


GENISTA [Spanish broom] N P 4-5


LAVANDULA SPICA [[lavender] N P 5-9


SALVIA OFFICINALIS [sage] N P 4-6


PITTISPPORUM TOBIRA * N P 3-5


RHAMNUS ALATERNUS [[Buckthorn] N P 1-3


CLIMBERS


HEDERA HELIX [late pollen and nectar] N P 9-11


LONICERA [honeysuckle] P 3-12


VITIS SP [Vines] P 4-5


WISTARIA SINENSIS P 3-5


FORAGE CROPS


CLOVER N P 3-5


CLOVER WHITE N P 3-5


ALFALFA [LUCERNE- Medicago sativa] N P 3-5


VEGETABLES & HERBS


GLOBE ARTICHOKE P 4-6


JERUSALEM ARTICHOKE N P 5-10


CARROT N 4-5


CELERY P 4-10


BEANS- broad, var, butter, N P 2-5


BASSICAS - kohlrabi, cauliflowers etc-as per cv P 5-10


TOMATOES-field P 4-5


AUBERGINES-field N P 9-11


MELONS cv N P 5-8


WATER MELONS P 5-8


MINT N 5-8


STRAWBERRIES -field N P 3-4


PUMPKINS N P 5-6


PARSNIP nevew P 3-5


CHICK PEA N P 2-5


GARDEN PEA p 2-5


CAPERS P 4-9


OKRA-Ladies finger-bamja p 4-5


MELISSA [balm] N P 5-7


ORIGANUM VULGARE [ MARJORAM] N P 5-8


ANGELICA ARCHANGELICA N P 3-5


ANISE [PIMPINELLA ANISUM] N P 4-5


BASIL-habaq N P 8-9


CUCUMBERS AND GERKIN[field] P-English seedless var.damaged by pollinators 8-9


BORAGE N P 1-5


CUMIN N P 5-6


FENNEL P 5-10


ONIONS P 4-6


SAGE N P 4-6


GARDEN FLOWERS [practically all coloured flowers provide a quota of pollen and nectar, except those with very long narrow flower tubes, double flowers and some hybrids.


CROCUS SP [zaghfran] N P 10-12


MATHIOLA [stocks] P 4-7


SUNFLOWERS N P 5-10


DIANTHUS [Carnations –field]] P 4-8


POPPIES [EXCEPTION as reflect scarlet red **] P 3-5


DAISY [ANNUAL] bebuna N P 12-4


NOTES

*Invasive sp, prohibited by MEPA

**Bees apparently only see four different qualities of colour- yellow, blue-green, blue and ultraviolet, while birds’ eyes are more sensitive to red. Bees are red blind. White coloured flowers are attracted to them because white flowers absorb ultra violet rays. Smell or odour also attracts bees as their sense of smell is very similar to that of humans.**


REFERENCES

BEES- Karl von Frisch, Cornell University press

GUIDE TO BEES AND HONEY- Ted Hooper-1983- Blandford.

TITWILA FIL-MIGBHA- Joseph Borg- 1995-Ministeru ghall-Agrik. u Sajd.

C ULTIVATION & DESEASES OF FRUIT TREES IN THE MALTESE ISLANDS-J.Borg MA, MD, 1922,Govt. press

IL-GARDINAGG MALTI-Joseph Borg 2001-PIN

SIGAR U ARBUXXELLI- Joseph Borg-2002-PIN

HONEY IN PHARMACY-Massimo Borg Millo-unpublished thesis for B.Pharm degree

POLLINATION DIRECTORY FOR WORLD CROPS- Eva Crane & Penelope Walker-IBRA

A FLORA OF THE MALTESE ISLANDS- S. M Haslam, P.D. Sell, P.A. Wolseley, 1977 Malta Univ. press,

THIS PAPER WAS PRESENTED ON THE 27TH OCTOBER 2016 AT THE SERIES OF LECTURES ON BEEKEEPING ORGANIZED BY FRIENDS OF THE EARTH


News update 20.2.2017


1] INVITING THE GENERAL PUBLIC TO VISIT THE GREAT SPRING HORTICULTURAL SHOW


Our forthcoming Annual Flower Show will be held on Saturday 6th and Sunday 7th May 2017at San Anton Gardens and Palace grounds, Attard. The Garden gates will open to the public on Saturday 6th May at 2.00pm till 10.00pm and all day Sunday 7th from 8.00am till 9.00pm.


Growers, farmers [both full time and part-time], gardening amateurs, floral designers and pot plant enthusiasts, are invited to take part in the show. Interested persons are invited to note, in our website, the Conditions and time schedule for bringing the exhibits to San Anton Gardens and their withdrawing after the Show.


The Minister for Sustainable Development, Environment and Climate Change, the Hon.

Jose’ Herrera will officially inaugurate the show on Saturday 6th at 5.00pm.


This year again, students and schools who win prizes in the Schools’ competition classes,

will be awarded the prizes for the Schools’ section winning exhibits on Sunday 7th May at

11.30am.


The prize giving ceremony for the adults’ competition classes, under the patronage of H.E

the President, and assisted by the Hon. R. Galdes, Parliamentary Secretary for Agriculture,

Fisheries and Animal Rights, will be held on Sunday 7th May at 7.00pm.


2] The committee is pleased to announce that-


A] This year’s prizes for Schools’ second and third placings will consist of suitable

mementoes, rather than books.


B] Cash prizes will be given to the winners of Class 31- ‘Arrangement made on the spot’,

rather than cups. Our aim is to attract more competitors for this competition. Further

details regarding the set theme for the competition as well as the prize fund, will be

announced after the AGM to be held in March.


Dr. Joseph Borg [President]

AN INVITATION


INVITE TO ARTISTS 20.2.2017


Our society is again inviting artists, including those who exhibited their works at our past Annual Shows at San Anton Gardens, to again exhibit up to two paintings/ two sculptures each in the forthcoming Show which will be held on Saturday 6th and Sunday 7th May 2017 at San Anton Gardens Attard. The show opens to the public on Saturday 6th May at 2.00pm

till 10.00pm and all day Sunday 7th from 8.00am till 9.00pm. 

The prize giving ceremony is held on Sunday at 7.00pm


The conditions for this offer are-

1. Artists must provide their own easles-for their paintings, and /or 2 sculptures and relative plynths if needed. There is a limit of up to 5 paintings per artist.


2. Artists are to bring the easles, plinths on Saturday 6th May between 8.00am and 9.30am when the garden is out of bounds to the public until 2.00pm. Entrance is from St Anthony street opposite the Kitchen Garden. The paintings and sculptures are to be brought on Saturday 6th at 2.00pm when the doors open to the public. The works of art, must be dismantled and taken back on Sunday after the prize giving ceremony.


3. The society does not take responsibility for any loss or damages to the paintings, easles, plynths and sculptures.


4. The area reserved for paintings is a section of the roofed corridor running beneath the Piano nobile of the Palace, while sculptures will be exhibited under one of the Palace’s porticos.


5. It is the artist’s responsibility to re-display the paintings/ sculptures, if he /she

decides to withdraw them for the night Saturday to Sunday.


6. The society cannot provide caretakers for the paintings and sculptures. Artists are

encouraged to be present as much as possible during the show opening hours. Painting or sculpting on site is encouraged.


7. A participation fee of 10 euro per artist, is charged for this opportunity to exhibit, to

promote or sell one’s works. This fee is to be paid on Saturday 6th during the show. Should you accept this invite, kindly inform the undersigned before the 10th April 2017 giving, by e-mail only, the following information [all or part] if you wish this information to be published free of charge, in the Show Programme.-


A] NAME, SURNAME, address, telephone, mobile, e-mail and website [if any].


B] passport size photo of artist[to be printed B&W


C] Title/s of paintings/sculptures


D]Medium used and [optional] price tags [optional] .


Material for publication in our show programme will not be accepted after the 10th April


Charles Sammut [mob79453298], e-mail – [email protected]

TO HEAD OF SCHOOLS,


 ANNUAL SPRING SHOW AND COMPETITIONS AT SAN ANTON GARDEN


Saturday 6th and Sunday 7th May 2017


 The Malta Horticulture Society, with the kind permission of the Minister for Education, would like to invite all Primary and special school students, on their own, or entire classes or schools, to participate in the following competitions. 


Class 84 Best Bottle Garden/ Terrarium 

Class 85 Best Poster promoting the preservation of local flora 

Class 86 Vase of Flowers

Class 87 Basket of fresh Flowers 

Class 88 Ornament made of flowers and plant material 

Class 89a Basketry, Raffia weaving, Collages made with plant material 

Class 89b Macrame’

Class 90 Best Flowering plant in pot

Class 91 Best foliage plant in pot 

Class 92 Best Cactus or Succulent in pot 

Class 93 The best model of a garden 

Class 94 Window boxes (containing live plants) 

Class 94a Model of a local farm 

Class 94b Container of fresh mixed fruit ( quantity 6) 

Class 94c Container of fresh mixed vegetables (quantity 6) 

Class 94d Plants growing in a hanging basket 

Class 94e Preserved fruit or vegetables (in jars) 


CONDITIONS-The Exhibits can be simultaneously brought and registered at San Anton Gardens on FRIDAY 5TH MAY during office hours [8.30am till 4.30pm all day], or on SATURDAY 6th MORNING ONLY between 6.30am and 9.30am. A Trolley will be available for use by exhibitors. Each exhibit will be given a numbered tag and the particulars of the student/ class/ school are taken. 


Alternatively, Schools can send their list of entries beforehand, by email to: [email protected] but not later than Wednesday 3rd May. The numbered tags will be picked up from San Anton when the exhibits are brought over for the show. The details needed for each exhibit are: 

 Name of student/class and school name 

 The show class number and title, each student or group wishing to compete in. 


The Hon. E. Bartolo, Minister for Education and Employment, will be distributing the prizes to winners of the Schools section, as well as certificates of participation to both schools and students, on Sunday 7th May at 11.30 am. 


At San Anton Gardens. Students / schools who win a prize and cannot attend on Sunday, can collect it the following Monday between 8.00am and 10.00am from San Anton Gardens. 


The prize giving ceremony for adult winners of all the other competitions, will be presided by the President of the Republic and will be held on Sunday 7TH May at 7.00pm at San Anton. All exhibits can be withdrawn on Sunday after the closing of the show at 9.00pm or on Monday 16th between 7.30am till 10.00am. 


The school in which there is the highest number of students winning a prize will be awarded an additional trophy over and above the prizes indicated in the programme. For classes 93 – 94a, whole classes or groups of students can also collectively participate even in one exhibit to encourage teamwork, though individual students can also participate. 


There is no limit of entries per school or student in any competition class. The support of all the teaching staff is essential for the success of these competitions, which after all encourage our students as from a tender age, to contribute in a practical way towards the promotion of Mother Nature and of our natural environment. 


The society acknowledges the co-operation of the teaching staff. We encourage schools to visit our website for further information. An e-poster will be emailed to you for circulation as soon as it is composed. Anyone requiring further information can contact the undersigned on mob.99840922. Mrs. Josephine Debono. Hon. Treasurer. 6th March 2017

Flower Arranging Workshop. 


Ghandna pjacir inhabbru li Mrs. Dawn Weaver gejja ghal btala f’Malta u offriet li taghti dimostrazzjonijiet t’arrangamenti tal-fjuri, lill-membri u hbieb, waqt li hi tkun hawn. 


Mrs Weaver, li hadet parti kemm il-darba fil-wirja taghna, ghadha kif irnexxiela takkwista iccertifikazzjoni ta’ NAFAS biex tiggudika arrangamenti ta’ fjuri. Is-socjeta’ taghna qed torganizza dan il-workshop, ghal nhar it-TLIETA 23 TA’MARZU 2017, FIL-VOLUNTEER CENTRE, 181 MELITA STR, VALLETTA. 


Dan ic-centru jinsab ezatt wara Kastilja. Is-sezzjoni tibda fid-9.00 at’ fil-ghodu u tintemm f’nofs in-nhar. Min jixtieq jattendi huwa mitlub li jinkiteb kmieni peress li l-postijiet huma limitati. Il-kitba ssir ma Mrs. Connie Scerri, permezz ta’ e-mail – [email protected] jew iccemplulha mob. 99061148 or 27436858. Il-hlas huwa ta’ 10 euro ghall-membri u 15 euro ghal min mhux membru. Aktar dettalji jinkisbu minn ghand Mrs Scerri.


 IL-WIRJA TA’ DIN IS-SENA.


Il-kumitat jixtieq jgharraf li din is-sena it-tliet premjijiet ghall- Klassi 31, Arrangement made on the spot, ser ikunu jikkonsistu fi flus. Aktar dettalji, kif ukoll is-suggett maghzul ghal din il-kompetizzjoni, ser jinghataw fil-Laqgha Generali li jmiss, li ser inhabbru fil-vicin. Inheggu lil membri biex ihallsu s-shubija u min irid, jista’ jghaddilna xi artiklu relatat malortikoltura jew il-wirja halli nippublikawh fil-programm. Dawn iridu jaslulna, preferibilment f’attachment ma e-mail, sa mhux aktar tard mill-10 t’April.


Is-sur Rosalino Saliba bil-pacenzja kollha, ghadu qed jiehu hsieb Il-website wil-facebook page taghna, u jzommhom aggornati bil-marterjal u ritratti li naghtuh. Zuruhom.


Mrs. Josephine Debono -Treasurer 1.3.2017

FUN WITH FLOWERS IN FRIENDSHIP.” 


workshop on Thursday 23rd March. Mrs. Elizabeth Dawn Weaver, Master florist, NAFAS judge, teacher, demonstrator and multi award RHS Chelsea medal winner, in Flower arranging, during her return visit to Malta for a holiday, will be teaching two half-day workshops, at the invitation of the Malta Horticulture Society. Workshops are always great for meeting, learning together and producing beautiful floral creations. Applications for the limited number of seats and more information can be obtained from 


Mrs. Connie Scerri [mob 99061148] or e-mail [email protected]

CIRKULARI-APRIL 2017.


Il-Laqgha Generali saret kif kien imhabbar. Ir-rapporti tas-sena, u dak finanzjarju gew approvati, flimkien mal-formoli


mimlija li jridu jintbaghtu lill-Kummissarju tal-Ghaqdiet Volontarji skond il-ligi.KLASSI 31.

Is-suggett maghzul ghal din is-sena huwa “MIZZ-ZOKK JOHORGU L-FJURI” [An arrangement with driftwood].


Din is-sena il-kumitat qed joffri, ghal din il-klassi, premjijiet ta’ flus hekk, flok tazzi- 50 euro ghall-ewwel, 30 euro


ghat-tieni u 20 euro ghat-tielet rebh. L-ghan taghna huwa li nqanqlu aktar interess f’din il-klassi. Kif semmejna fic-


cirkulari ta’ qabel, min hu nteressat li jidhol ghal din il-klassi irid JAVZANA U JINKITEB JEW B’E-MAIL JEW


 PERMEZZ T’ITTRA MIBGHUTA BIL-POSTA, SA NHAR IT-TNEJN L-1 TA’ MEJJU 2017. Dan biex inkunu


nistghu nassiguraw li jkun hemm spazju bizzejjed ghall kull min jidhol ghal din il-klassi.


PREMJIJIET TA’ FLUS

Din is-sena, is-socjeta’ ser taghti premjijiet ta’ flus flok certifikati f’dawn il-klassijiet tal-Fjuri u tal-Hxejjex,li gejjien.L-


ewwel premju jkun ta’ 5 euro wit-tieni jkun ta’ zewg euro Izda jekk ikun hemm xi hadd li jippreferi certifikat minflok


flus, jew tazzi ta’ l-istess valur, dan ikun possibbli.


Taqsima A- Fjuri ghall-vazun-, Klassijiet -12 sa 14,u 16 sa 23.


Taqsima C-Pjanti bil-fjuri Klassijiet- 32 sa 36,u 41 sa 46.


Taqsima G- Haxix- Klassijiet- 95 sa119.


Taqsima I -Gheruq u tuberi-Klassijiet- 129 sa 143.


Taqsima J- Qara-Klassijiet -148 sa 155.


SKEJJEL- TAQSIMA F.


Lir-rebbieha ta’ din it taqsima tat-tfal, l-ewwel premju jibqa l-ghoti ta’ Tazza izda it-tieni wit-tielet premjijiet mhux ser


ikunu kotba izda medalja.


FLORISTA MISTIEDNA.


Ms. Rossella Biassiol, mIll-Italja hija l- mistiedna ghal din is-sena biex izzejjen il-Kappella Russa, fuq l-inizjattiva tas-


Sur Gabriel Ebejer, li rsista ghall-sponsors. Xerrdu l-kelma biex il-publiku jigi ghall-wirja u jzur il-Kappella Russa halli


jarha mzejjna.


NHAR L-ERBGHA 4 TA’ MEJJU 2017, Ms. Rossella ser taghti dimostrazzjoni t’arrangament tal-fjuri fil-Lukanda,


Seashells, is-SUNCREST, BUGIBBA FIS-6.00 TA’ FL-GHAXIJA, bla hlas grazzi ghall-sponsors. Kulhadd huwa


mistieden.


AVVIZI.


Nergghu nfakkru lir-rebbieha tat trofej s-sena l-ohra , biex icemplu lit-tezorier [numru hawn taht] halli jiftehmu fejn


jirritornaw it-trofej.


Inheggu lill-membri biex jirreklamaw il-wirja lil hbiebhom fil-media socjali taghhom [facebook, Twitter jew


Instagram], billi jnizzlu l-poster tal-wirja u jghadduhilhom. Aktar ma nxerrdu l-ahbar, aktar inhajru nies jigu ghall-


wirja, ghax bhal dan iz-zmien ikun hawn diversi attivitajiet li jikkompetu maghna.


Infakkru wkoll biex tidhlu ta’ spiss fil-website taghna ghal taghrif fuq il-programm, kompetizzjonijiet ecc. Il-wirja tat-


tjur, hamiem, ecc, ser issir f’weekend qabel taghna, waqt dik tal-Fniek ser issir warajna.


Mrs. Josephine Debono [mob 99840922]

TEENS & KIDS MODELS-MALTA


By Jason Entertainment.


The Teens & Kids Models, Malta, proudly wish to announce, that it is organizing


A MODELLING FASHION CONTEST, which will be held at SAN ANTON GARDENS ATTARD,


ON SATURDAY 6TH MAY 2017 FROM 8.00PM.


This contest will be held in the fairy- lit, scented gardens enriched with exhibits of flower arrangements 


competing in the Annual Spring Flower Show of the Malta Horticultural Society.


This contest will lead to two awards, namely-


THE LITTLE MISS PRINCESS SPRING 2017 and THE LITTLE MR. PRINCE SPRING 2017.


This is an opportunity not to be missed by parents and teenagers having a flair for modelling fashion.


One is assured of a fine array of young contestants in the magic setting of San Anton Gardens, with the 


President’s Palace acting as a backdrop to the catwalk.


Parents wishing to enroll their children, aged 4 to 17 years, for this contest, are to contact 


Jason mob 99821010] or Joann [mob 99825121] without delay as only limited places are available.


ANNOUNCEMENT.

The Malta Horticulture Society is organizing a one hour session of flower arranging demonstrations on WEDNESDAY

4TH MAY 2017, at 6.00pm, at the Seashells Resort at the Suncrest Hotel in Bugibba.

The demonstrations, attendance to which is free of charge, will be given by an Italian florist, Ms Rossiella Biassiol and

assisted by Mr. Eman Soranzio.

Dr. Joseph Borg

President 24.4.2017 


IS-SERVIZZ TAL-ILMA  MILL-AKWEDOTT TA’ WIGNACOURT 

 U MILL-GIBJUN   SANTA MARIJA F’TA’ QALI.

  Joseph Borg, President, The Malta Horticulture Society

Ghal aktar minn mitejn sena, l-akkwedott ta’ Wigncourt [1610-1615 ] serva l-bzonnijiet tal-ilma, sew ghax-xorb kif ukoll ghat-tisqija, ta’ dawn l-rhulau bliet, jigifieri, H’Attard,  Hal-Lija, Hal-Balzan, Birkirkara, l- Mosta, Haz-Zebbug, il-Hamrun, Hal-Qormi, il-Furjana u l-Belt Valletta. Is-sistema tal-akwedott kellha inkluzfiha  tlitt torrijiet tal-ilma.li ghqdhom jidhru f’Santa Venera, fil-Hamrun u fil-Furjanafejnn l-Argotti.


L-ilma tal-akwedott,imtellgha minn tmien nixxieghat fl-inhawi ta’ Had-Dingli wir-Rabat  kien jghaddi bil-qlib go kanali maqtughin fil-blat jew mibnijin fuq l-arkati, . L-ghejun tal-ilma, li  kienu f’dawk l-inhawi,  jigifieri f’ Gheriexem, Ghajn Klieb,  Ghajn Qajjet,, Djar Handul, , in-Nixxiegha tal-Borg tal-Imtarfa, Buzugrilla, Hofret ir-Rizz u Wied il-Busbies baqghu jissemmew hekk ghal-lokal. Min gholi ta’ 440 pied [134 metru]‘l-fuq minn wicc il-bahar,fil-Fiddien, l-ilma kellu jasal sal-belt Valletta- gholi minn wicc il-bahar125 pied [38 metru] bil-qlib max-xehta tal-art ghax kien possibbli..

Mir-Rabat sa H’Attard , l-ilma kien jghaddi minn kanali mhaffra fil-blat.  Izda il-medda ta’kanali minn H’Attard sat-Torri ta’ Santa Venera, quddiem Djar l-Iljuni, il kanali kienu mibnijin fuq arkati  bhal ma jidhru  f’ H’Attard, f’Hal-Balzan , f’Birkirkara  u f’ Santa Venera stess. 

Mit-torri tal-ilma San Guzepp, li hemm fi Triq San Gejtanu fil-Hamrun, sat-torri tal-ilma fejn l-Argotti, -Furjana, l-ilma kien jghaddi minn katusi tal-fuhhar [ ta’diametru ta’ 22 centimetri]. Fejn  jenhtieg ghal raguni ta’ sahha, dawn il-katusi kienu jissahhu billi jghaddu minn vazi tal-gebel mghawwrin apposta.

L-Inglizi kienu ghadhom biss ftit aktar minn  tletin sena hawn Malta, meta bejn l-1834 u l-1841, fi zmien il-Gvernatur Sir. H. F.Bouverie, sar akwedott iehor biex iwassal l-ilma minn  nixxiegha f’tal-Fawwara, limiti tas-Siggiiewi, ohra f’ Tal-Lunzjata,  u  ohra f’Gebel Ciantar, limiti tar-Rabat ,sa l-irhula tal -lvant tal-gzira u ghat-tlitt ibliet tal-Kottonera. Hawn L-Inglizi wzaw katusi tal-hadid fondut.

Il-htiega ta’ aktar ilma ghall-poplazzjoni, ghar-regimenti ta’ suldati stazzjonati f’Malta  kif ukoll ghall-htigijiet tal-flotta navali u merkantili fil-Port Il-Kbir, u ghal ragunijiet ta’ sahha publika, fil-bidu tas-snin  sittin tat-tmintax il-seklu, medda katusi tal-hadid tal- fondut ,  wesghin 9 pulzieri,, kienet tpoggiet mit-torri ta’ San Guzepp fil-Hamrun sal-Belt Valletta, flok il-medda tal-katusi tal-fuhhar, biex l-ilma disponibbli jilhaq id-domanda b’mod aktar efficjenti. 

Minhabba in-nixfa tas-snin tas-sittinijiet tas-seklu dsatax, u ghal ragunijiet ta’harsien mill-mard, inhasset il-htiega li l-volum tal-ilma ghall publiku kellu jizdied sew. Ghalhekk, il-gvern kolonjali, bejn l-1864  u l- 1866, haffer  ghadd ta’ spejjer u mini, biex minnhom jerfa l-ilma u jzidu ma dak tal-akwedott .

Fl-1875 Sir Adrian Dingli fassal skema ta’ bini  ta’ ghadd ta’ gibjuni  taht l-art, biex fihom jinhazen ;ilma tal-akwedott fix-xitwa.  Ta’ Qali kien wiehed mil-lokalitajiet maghzula ghal-dawn il-gibjuni, li mbaghad ha l-isem tal-Gibjun ta’ Santa Marija.

Fl-1881, medda katusi ohra wasslet l-ilma mit-torri  ta’ San Guzepp fil-Hamrun, ghal Tas-Sliema li kienet qed tizviluppa sew.

 Fir-rapport ta’ Morris insibu li  fl-1886.medda gdida ta’ katusi tad-9 pulzieri,tal-fondut, tqeghdet mill-gibjun ta’ Santa Marija f’ Ta’ Qali, fejn kien  qed jinbena wkoll gibjun ‘l-fuq mill-art, u li kien ghoddu mibni , sat- torri ta’ San Guzepp il-Hamrun.. Dan il-gibjun kellu hazna ta’ 1.000.000 gallun.[ 4,546,000 litri]
Fl-1885, Osbert Chadwick, li fassal il-famuzi Chadwick Lakes,  irrikmanda  li jsiru spejjer f’Wied is-Sewda, limiti ta’ H’Attard. Dan sehh fl-1887 u ilma minn dawn  l-ispejjer f’Wied is-Sewda, beda jigi ppumpjat ukoll, lejn il-gibjun Santa Marija f’Ta Qali. Dan il-pumping  station jinsab ftit l-isfel mill-arkata li taqsam il-wied, fi Triq Haz-Zebbug, f’H’Attard.

Fil-lejl bejn il -21 wit-22 ta’ Marzu 1942, bomba tal-ghadu laqtet il-gibjun ta’ Santa Marija u kwazi l-ilma kollu hareg u gharraq djar u xelters f’H’Attard, f’Hal Balzan u parti minn Birkirkara wkoll. 

Din id-disgrazzja kellha terga tirrepeti ruhha aktar tard wara l-gwerra, meta l-gibjun rega’ nfaqa’- izda dik hi storja ohra li, la jien ghadni niftakarha sewwa, inhalliha ghal darb’ohra..

Referenzi.
The Water supply resources of Malta- T. O Morris, [1952]-The Government of Malta .
Report on the Water Supply of Malta-with recommendations as to extensions thereof-Osbert Chadick-[1894]. Malta Gov. printing office.
A study of the Land Use of Wied il-Qlejgha - Sylvia Haslam, Joseph Borg- 1998- Commissioned by the Department of Agriculutre and submitted to the planning Authority .
The River Valleys of the Maltese Islands- S.M Haslam, Joseph Borg-1998-Islands and Small States Institute of the Foundation for International Studies, Malta, in collaboration with CIHEAM, Bari, Italy.DAN L-ARTIKLU DEHER GHALL-EWWEL DARBA FIL-PROGRAMM TAL- KAZIN TAL-BANDA SAN GABRIEL , HAL-BALZAN MAHRUG GHAL-FESTA TAL-LUNZJATA TAL-2017

WINNERS OF TROPHIES AND CHALLENGE CUPS – 2017 SHOW


1.  THE DAILY MAIL PERPETUAL CHALLENGE TROPHY for award to the most meritorious exhibit in the Show.

Awarded to- the Micallef Grimaud Ladies.


2.  PROFS. J. BORG AWARD awarded to the second meritorious exhibit in the whole Show.

Awarded to Mrs. Maria Cordina.


3.  MR. J. ROSSO CHALLENGE CUP for award to the most meritorious effort for the success of the Horticultural Show.

Awarded to Mr Victor Tonna.


4.  THE SAMARA TROPHY for award to the organizers of the flora clubs.

Awarded to Mrs. Connie Scerri.


5.  THE EMMA BUGEJA TROPHY awarded to the winner of Class 1 to 5.

Awarded to Mr Gabriel Ebejer with......3........points.


6.  THE AGRICULTURAL TRADING CO-OP TROPHY for award to the best 10 Carnations.  Section A - Class 6.

Awarded to Ms. Natasha Grima with......3..........points.


7.  THE MAL TRAVEL PERPETUAL CHALLENGE CUP for award to the winner who secures the highest number of points in Section A - Class 7 to ll.

Awarded jointly to Ms Natasha Grima and Mr Gabriel Ebejer , with.....3..........points each.


8.  THE BANK OF VALLETTA CHALLENGE CUP awarded to the winner in Section A - Class 12 to 24.

Awarded to Mr. Gabriel Ebejer with......6...........points.


9.  THE FLORIST TELEGRAPH DELIVERY ASSOCIATION PERPETUAL CHALLENGE CUP for award to the winner of the highest number of points in Section B - Classes 25 to 30.

Awarded to Ms. Sonia Attard with.........7..........points.


10.  THE WHITE LABEL TROPHY awarded to the winner of the highest number of points in Section C - Class 32 to 53.

Awarded to Mrs. Filippa Baldacchino with.........24........points.


11.  THE MID-MED BANK TROPHY awarded to the winner of the highest number of points in Section D - Classes 54 to 56.

Awarded to Ms. Mary Attard with..........6..........points.

ù

12.  THE INDOOR PLANT CIRCLE TROPHY for award to the winner of the largest number of points in Section D.  Class 57 to 67.

Awarded to Mrs. Filippa Baldacchino with.........6........points.


13. CUTAJAR WORKS CUP  for the first place in Section D  (Class 68 to 77).

Awarded to Ms Mary Attard.


14.  MR. DELIA CHALLENGE CUP for the highest number of points in Class E  Class 78 to 83.

Awarded to Mr. Neil Attard.with.......10.........points.


15.      MR. ANDREW BUGEJA SHIELD  for the runner up in Class E.

Awarded to Ms. Joan Attard with........3........points.


16.  INTERNATIONAL TREE FOUNDATION TROPHY awarded to the winner of the largest number of points in Section F Class 85.

Awarded to St. Nicholas College, Rabat Primary with........5..........points.


17.   MIMI BEZZINA WETTINGER TROPHY awarded to the winner of Section F - Schools Section - Class 89.

Awarded to Guardian Angel Rehab. Centre, Hamrun with.....5.........points.


18.  THE JOSEPH BORG TROPHY awarded to the winner of Section F - Schools Section.  Class - 84 to Class 94.

Awarded to St. Augustine College, Pieta’ with........44............points.19.  THE SCHOOLS CHALLENGE CUP presented by Chev. J.P. Vassallo awarded to the school whose pupils obtain the second place in Section F.

Awarded to St. Nicholas College, Rabat Primary with......32........points.


20.  THE ANDREW BUGEJA CUP awarded to the winner of Class 92.

Awarded to St. Nicholas College, Rabat Primary


21.  THE ENEMALTA CORPORATION CHALLENGE CUP awarded to the winner of the highest number of points in Section G. - Class 95 to 108

Awarded to Mr. Victor Tonna with........60........points.


22.  THE DAILY TELEGRAPH PERPETUAL CHALLENGE TROPHY for award to the winner of the largest number of points in the Vegetables Section G - Class 109 to 119.

Awarded to Mr. Victor Tonna.with.......38........points.


23.  THE MAL SEED TROPHY awarded to the winner of the largest number of points in Section H  -  Class 120 to 128.

Awarded to Mr. Victor Tonna with..........25.........points.


24. THE COW AND GATE PERPETUAL CHALLENGE CUP for the winner of the largest number of points in Section I - Class 129 to 140.

Awarded to Mr. Victor Tonna with.........32...........points.


25. THE MALTA UNION OF FARMERS PERPETUAL CHALLENGE CUP for award to the winner of the largest number of points in the Potato Classes, Section I - Class 141 to 146.

Awarded to Mr. Victor Tonna with..........28..........points.


26. THE MINISTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ENVIRONMENT & CLIMATE CHANGE TROPHY awarded to the winner of class 147.

Awarded to Mr. Victor Tonna.


27.   MRS. DE WOLF CHALLENGE CUP  for the winner of the largest number of points in Section J - Class 148 to 155.  

Awarded to Mr. Victor Tonna with......33..........points.


28.  THE DOMINION AND TEA PLANTATIONS CHALLENGE CUP for the winner of the largest number of points in Section K - Class 156 to 163.

Awarded to Ms. Rita Saliba with.........7.......points.


29  THE CAPTAIN PRICE CHALLENGE CUP awarded to the competitor who secures the largest number of points in Section K - Class 164 to 165.

Not Awarded .


30. MR. C. ZAMMIT MARMARA CUP awarded to the winner of the largest number of points in Section L - Class 166 to 176.

Awarded to Mr. Victor Tonna with.......11........points.


31.    THE TIMES OF MALTA PERPETUAL CHALLENGE CUP for award to the winner of the most points in Section M - Class 177 to 184.

Awarded to Mr. Victor Tonna with...............10..............points.


32.  MR. JOSEPH SCHEMBRI PERPETUAL CHALLENGE CUP  

awarded to the winner of most points in Section M - Class 185 to 191.

Awarded jointly to Mr. Victor Tonna & Ms. Rita Saliba each with..5...points.


33.  MR. G.W. FORD CHALLENGE CUP awarded to the best exhibit in Section N - Class 192 to 199.

Awarded to Mr. Martin Grima with......20...........points.   


34.  The COUNTY BOROUGH OF SOUTHPORT PERPETUAL CHALLENGE CUP for award to the winner of the largest number of points in Section O - Class 200 to 207.

Awarded to Mr. Victor Tonna with......18.......points.


35.   THE JOSEPH M DEBONO TROPHY  awarded to the winner of Class 208.   “Best Garden in Miniature”.

Awarded to Mr. Rosalino Saliba.


36.     THE PLALYCRAFT TROPHY awarded to the winner of Class 209.

Awarded to Ms. Cettina Pisani.


37. THE GLORIAN MICALLEF GRIMAUD CHALLENGE TROPHY awarded to the winner in the Flowering Arranging Competition  in   -   MOSAIC.

Awarded to Ms. Carmen Theuma.


38.THE ARTS AND FASHION CENTRE CHALLENGE CUP  awarded to

the winner of Flower Arranging Competition in  -  CIVILIZATIONS.

Awarded to Ms. Maria Galea.


39.THE MALTA HORTICULTURAL SOCIETY CUP  for the first place in 

 the Flowering Arranging Competition in  -  A SPECIAL EVENT.

Awarded to Ms. Mary Grace Montebello.


40.  THE MARIUCCA MICALLEF GRIMAUD CHALLENGE TROPHY for the first place in the Flowering Arranging Competition  in – TWIST AND SHOUT.

Not Awarded. 


41.  THE NADINE MICALLEF GRIMAUD CHALLENGE TROPHY  for the first place in the Flowering Arranging Competition in – FASHION.  

Awarded to Ms. Tanya Micallef Darmanin.


42.  THE MARIUCCA MICALLEF GRIMAUD CHALLENGE TROPHY for the first place in the Flowering Arranging Competition  in – NURSERY RHYMES.

Awarded to Ms. Maria Galea.


43.  THE ARTS AND FASHION CENTRE CHALLENGE CUP for the first place in the Flowering Arranging Competition in – PAR AVON.

Awarded to Ms. Ersilia Grima.


44.   THE SALVU GULLAUMIER CUP for the first place in the Flowering Arranging Competition in Schedule – BLACK AND WHITE.

Awarded to Ms. Tessie Caruana Triccas.


45.   THE ROMANO CASSAR FIRM CUP AWARDED TO ANY COMPETITOR IN THE EIGHT CLASSES OF THE MICALLEF GRIMAUD LADIES.

Awarded to Mr. Adrian Azzopardi..


46.   THE ROMANO CASSAR FIRM CUP AWARDED TO ANY COMPETITOR IN THE EIGHT CLASSES OF THE MICALLEF GRIMAUD LADIES.

Awarded to Ms. Tania Micallef Darmanin.


47.    THE ROMANO CASSAR FIRM CUP AWARDED TO ANY COMPETITOR IN THE EIGHT CLASSES OF THE MICALLEF GRIMAUD LADIES.

Awarded  to Ms. Ersilia Grima.


48.    THE ANGELO CASSAR TROPHY awarded for originality to any of the  students of the EIGHT classes of the Micallef Grimaud Ladies.

Awarded to Ms. Tessie Caruan Triccas.


49.    THE MALTA SOCIETY OF ARTS, CHALLENGE TROPHY awarded for the first place in flower arranging competition  MESH IT UP.

Awarded to Ms Marie D, Gauci.


50.   THE ANNIE SCICLUNA AND MARY JANE ATTARD  TROPHY awarded  as ’ Best  in Show’ to any one of the students out of the eight classes of the Micallef Grimaud Ladies for originality.

Awarded to Ms. Carmen Theuma.


51.    THE MARIA CORDINA CHALLENGE TROPHY  awarded to the first 


place in the Maria Cordina flower arrangement   DECORATIVE FLORAL DESIGN.

Awarded to Ms Mary Micallef.


52.  CUP SPONSORED BY A.S. SUPPLIES, SAN GWANN  awarded for the first place in the Maria Cordina flower arrangement  DECORATIVE SCREENS.

Awarded to Ms. Svetlana Alexander.


53.  TROPHY BY LIFELONG LEARNING – EDUCATION DEPARTMENT  awarded for the first place in the Maria Cordina flower arrangement  DECORATIVE POTS.

Awarded to Ms Mary Micallef.


54.   THE MARIA CORDINA CIKLAMINA CHALLENGE CUP FOR 


 the BEST IN SHOW in all categories of MARIA CORDINA CLASSES.

Awarded to Ms Mary Micallef.


55.  THE MALTA INDEPENDENCE CUP AWARDED  for an abnormal horticultural product  -  Class  210.

Awarded  to  Mr. Darren Cassar.


56.  THE MUSCAT FLORA CHALLENGE CUP awarded to the winner of Class 31.      MIZ-ZOKK JOHORGU L-FJURI.

Awarded to Ms Cettina Pisani. 


57.    THE HORACE ENTERPRISES TROPHY  awarded to the winner with the largest nmber of points in classes 200-203 [Export].

Awarded to Mr. Victor Tonna,Note- This year, The Mrs.Connie Scerri Floral Class presented an exhibition titled “The Seasons of Life” using fresh and dried plant material to symbolize the Four Seasons, with a bit of twist.
IL-WIRJA TA' SANTA MARIJA FIL-GNIEN RUNDLE, VICTORIA-2017.

B'has-snin l-imghoddija, is-socjeta' Maltija tal-Ortikoltura, pprovdiet mhallfin biex jiggudikaw diversi klassijiet ta' hxejjex, frott, gheruq u tuberi, fil-kompetizzjonijiet tal-wirja ta' Biedja u Snajja, organiizzata mis-Socjeta' Agrikola, Industrijali u Kulturali Ghawdxija, fi hdan il-Ministeru ghal Ghawdex.

VILLA FRERE GARDEN AND CAPT. EDWARD NOBLE PRICE RN.


An appreciation of the garden and its influence on Capt. E.N Price


Joseph Borg, C.D.H. [Amenity], Dip.Hort.[Amenity], Ph.D. [Hort.]Essex,


President of The Malta Horticulture Society.


The fame of the unique gardens created by John Hookham Frere, at the back of his villa residence in Pieta, during his stay in Malta from 1821 till his death in 1846, was not only limited to our shores but also to various illustrious foreign visitors, especially from Britain, who passed through Malta.

The lie of the land at the back of his Villa residence, consisted of a high steep hill, the Guardamangia hill. Converting a rocky area, almost denuded from soil into an appealing garden was ably obtained by using the old age system of terracing. However, as opposed to the rural terracing one sees in our valleys, the design of the garden included flights of steps, ramps, pergolas, view points, rest areas, ponds, follies, water features delightfully intermixed with flower beds, and soft areas carrying a variety of trees-both fruit and decorative ones.

The general layout of the Garden reminds one of Bodnant Garden in North Wales, where the garden descends from the Manor down a steep hill to the water mill by the stream. Here, it was the other way round, but the use of terraces, flights of stairs, ramps, follies and winding footpaths, successfully connected all the soft areas in a pleasing and enticing way.

Records mention a variety of trees, both fruit and exotic ones. These included those found in a typical Mediterranean habitat- like the carob, the Aleppo pine, the evergreen oak, the olive, the almond, the fig, citrus species and stone fruit trees. Exotic species of note was the dragon tree, [Dracoena drago], various creepers and vines. Roses and Arum Lilies featured too.* What a backdrop the garden presented to the villa, and what scenic views of Pieta’ creek and Valletta’s bastions, were offered, between the greenery of the terraces.At present, thick clumps of the creeper such as Plumbago capensis, Bignonia capensis and Bougainvilleas, are surely remnants of original plantings. The same goes for the Tree of Heaven [Ailanthus altissima], of which, one sees abundant suckers growing freely.

With the death of Hookham Frere the property passed to his wife’s niece. In 1860 it was advertised for letting and In 1876 Count Rosario Messina bought it for his daughter Josephine, who married Capt. Edward Noble Price RN in 1886, and took up residence at the Villa.*

Capt. Price was a keen gardener and immensely interested in Horticulture. He was an active member of the Malta Horticulture Society. In fact during the first inaugural meeting of the society held on the 3rd March 1903, which Governor, Lord Grenfell of Kilvey GCB, GSMG, presided. Capt Price was elected a member of the Provisional Committee and of the Floral and Arboreal sub –committee whose remit was the organization of that section for the forthcoming first Horticultural Show in Malta.**

Other illustrious members, knowledgeable in Botany and Horticulture, were Dr. John Borg MA, MD., Contino Caruana Gatto LLD, and Profs P P Debono MD. Society members predominantly included Landed gentry, nobles, service personnel who were keen gardeners and even members of the clergy.

At the second meeting of the Malta Horticulture Society, held on the 13th March 1903, the report of the subcommittee Floral and Arboreal, was approved with the addition of a subdivision of Pelargoniums-single and double at the suggestion of Capt. Price. Capt Price offered a one pound prize for a winner of the second show and repeatedly so, the following years.**

In 1920 he offered a banner for the best vegetable exhibit in the show. This shows the continued interest and the preferred competence of Capt Price, then vice president of the society, especially in flowering plants and vegetables.

In 1926, he donated a Challenge cup bearing his name, which is still awarded till the present day. [The original Challenge Cup, duly engraved with his name, is held at the Society’s office, while a replica, bearing his name is awarded to a successful exhibitor of the Annual Show held annually at San Anton Gardens.]. He used to regularly send flowers, from his garden, to a weekly small show which the society was organizing in its modest premises at 156, Strada S. Christoforo, Valletta- a stone’s throw away from his wife’s parents’ residence, Palazzo Messina. The society’s aim was to increase interest in floristry, which at the time was almost absent in our islands.

In 1907, at a society meeting, he proposed the commissioning of a guide book as to the best way of cultivating, flowers, fruits and ornamental trees in Malta. This proposal was referred to Dr. John Borg MD, who eventually authored the booklet ‘Gardening in Malta’. In addition Dr.John Borg, in 1921, published two papers one on Bulbs and another on Palms and Cycads and later, several other authorative works which must have influenced his colleague, Capt. Price.

His contact with foreign cultures, through his naval career, together with his great interest to make the Villa’s garden more interesting, must have influenced him to have a section of the garden designed as a Japanese Garden**. The telltale English tradition of inserting small statues of gnomes in a garden must have been to him a must as much as having a section dedicated to cacti and succulents, which do so well in our climate

Garden meetings, known as ‘Conversazione’, began to be held by the Malta Horticulture society in established gardens.*** During these garden meetings, attended by the Governor, as patron of the society, and by members of the Malta Horticulture Society, papers on particular plants or crops or on local horticultural trials, were read, thus promoting horticultural knowledge. True to the custom of the day, some were presented in English and others in Italian. The garden venues of these garden meetings, included, Villa Preziosi in Lija[ Col. Francia’s], Villa Frere [Capt. Price,] Villa Debono; in Lija [Rev. Can. L. Debono Cassia DD]; The Governor’s private garden; Villa Rosa, St. Julians [ Mr. L. Apap’s] ; Villa Grech Mifsud [Mrs. Levy Grech’s].Some of these Iconic gardens, which have survived to date, and are still kept in pristine condition, give us an idea of the good standard of maintenance held and the interest, such venues had to offer. For Villa Frere’s garden to be one venue of these garden meetings, it definitely shows the great interest, the variety of plants, shrubs, climbers and trees, gracing the well designed garden, offered.

Mrs. Price, also a keen gardener, was elected a member of the Society’s Committee in 1947 when both she and her husband, suggested that ladies should judge cut flower arrangement exhibits at the society’s shows. This points to their knowledge of the subject, surely acquired from gardening and flower arranging experience obtained locally. After the death of Capt. Price, his wife continued being active in the Malta Horticulture society and hosting Conversazione visits.


References*John Hookham Frere in Malta, 1821-1846. A link with our social and cultural past- Paul Cassar . [An extended text of the St. Luke’s Day Lecture at the Medical School on 19.10.1984].

** A Lost Maltese Garden- John Hookham Frere’s masterpiece. Josephine Tyndale-Biscoe. ISBN978-0-9563849-0-4

***Minutes of The Malta Horticulture Society and Show programmes. [MHS Archives]

---------------0---------------

This paper was presented at THE SYMPOSIUM TITLED, ‘JOHN HOOKHAM FRERE- HIS MALTA LEGACY’ ORGANIZED BY THE ‘FRIENDS OF VILLA FRERE’ ON SATURDAY 14TH OCTOBER 2017.Recent Photos

Newest Members